Reklamační řád

1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů.

Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele a zákon č. Zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby, ve znění pozdějších předpisů a vztahuje se na spotřební zboží a rostlinný materiál, u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědi za vady.

Prodávajícím je CORTIGAME, s.r.o. se sídlem: Zikova 16, 628 00 Brno, IČ 26252279; DIČ CZ 26252279, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 40287. Kupující je subjekt, který s prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi zboží.

Na kupujícího, který není spotřebitel, může prodávající aplikovat přiměřeně tento reklamační řád, jinak se práva plynoucí z odpovědnosti za vady řídí uzavřenou smlouvou a obchodním zákoníkem.

2. Záruční podmínky a vyřízení reklamace

Záruční doba spotřebního zboží činí 24 měsíců a prodlužuje se o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. Záruční doba rostlinného materiálu je upravena dle zákona. č. 219/2003. U víceletých druhů končí záruční doba prvním rokem, nebo po dosažení vývojového stupně. U sazenic zeleniny a květin je záruční doba 3 týdny.

Spotřebitel může uplatnit oprávněnou reklamaci osobně na adrese:
ZAHRADNIVCTVÍ KUŘIM
Tišnovská 305
664 34 Kuřim

Spotřebitel je při podávání reklamace povinen doložit:
– doklad o prodeji zboží (daňový doklad, faktura, záruční list)
– reklamované zboží s veškerým příslušenstvím
– podrobný popis závady
V provozovně firmy je spotřebiteli vyhotoven doklad o přijetí zboží do reklamace.

Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě:
– opotřebení věci jejím obvyklým užíváním,
– neodbornou manipulací a používáním v rozporu s návodem či uživatelskou příručkou
– poškození živly (např: voda, oheň či blesk apod.),
– poškození nadměrným zatěžováním,
– poškození rostlin mrazem nebo neodbornou péčí,
– prodlení při pokračujícím užívání poškozeného zboží, které může zapříčinit prohloubení vady a znehodnocení zboží.

V případě oprávněné reklamace je zboží spotřebiteli bezplatně opraveno. Pokud se jedná o neodstranitelnou závadu, zboží je vyměněno za nové. V případě výměny zboží začíná běžet nová záruční lhůta.

Lhůta pro vyřízení reklamace včetně odstranění vady je bez zbytečného odkladu 30 kalendářních dnů, pokud se strany nedohodnou jinak. Tato lhůta začíná běžet dnem přijetí reklamace. Jestliže nebude lhůta dodržena, má spotřebitel právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy.

Závěrečné ustanovení

Tento reklamační řád nabývá účinnosti 1. 6. 2013
Změny reklamačního řádu vyhrazeny